Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que:

Les dades que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions que mantinguem amb vostè, passaran a formar part del fitxer de «Socis i Voluntaris» responsabilitat de l’Associació Gats de Gràcia (des d’ara GDG), degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de dades, i s’utilitzaran per gestionar la seva inscripció a la nostra Associació, a efectes de gestió administrativa, comptable i fiscal, i en cap cas seran cedides a tercers.

En qualsevol moment pot vostè. Exercir els seus drets ARCO (d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició) per correu postal o mitjançant el correu electrònic: info@gatsdegracia.cat

Les seves dades podran ser comunicades a autoritats o administracions públiques competents quan sigui necessari per al compliment de les obligacions de l’Associació, o quan li siguin requerits, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Així mateix, l’informem que les seves dades de contacte (telèfon, email, adreça postal, etc.) passaran a formar part d’un fitxer de contacte, amb la finalitat de comunicar aspectes relatius a la seva condició de Soci de GDG, així com per a l’enviament d’informació relativa a activitats de l’Associació, llevat que ens indiqui la seva manifestació expressa en contra.